Semalt: Onlaýn oýunçy ýüzbe-ýüz bolup biler we olara garşy durmagyň ýollary

Oýun dünýäsi soňky on ýylda ägirt uly özgerişlikleri başdan geçirdi. Hakerler yzda galmadylar we onlaýn oýunçylary ýörite nyşana alýan zyýanly programma üpjünçiligini we töleg programma üpjünçiligini goýberip, weýrançylyklary dowam etdirýärler. Häzirki wagtda “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maks Bell onlaýn oýunçylar üçin iň esasy 5 howpy we olardan gaça durmagy teklip edýär.

TeslaCrypt

“Ransomware”, belli bir mukdarda pul töleýänçäňiz, kompýuteriňizden gulplamak üçin döredildi. TeslaCrypt, meşhur onlaýn oýunlaryň köpüsi üçin oýun oýnamak maglumatlary şifrlemek üçin programmirlendi. Faýllaryna girmek we halaýan oýunlaryňyzdan lezzet almagy dowam etdirmek üçin töleg tölemeli bolarsyňyz. Minecraft we Call of Duty, bu programma üpjünçiliginiň nyşana alynýan umumy oýunlaryň ikisidir.

Bu programma üpjünçiligini döredijiler faýllary dikeltmek hyzmatyny bes eden hem bolsalar, bu töleg programmasy henizem daşarda we çalt ýaýraýar. Bagtymyza, ulgamyňyza girmek üçin göçürip alyp we ulanyp boljak bu töleg programma üpjünçiligi üçin ýörite düzülen şifrlemek guraly bar.

Parol ogurlaýanlar

Paroly ogurlaýanlara açar ýazyjylar hem diýilýär. Klawiatura zarbalaryny ele alýarlar we hatda kredit kartoçkalarynyň belgileri ýaly şahsy maglumatlaryňyzy ogurlap bilerler. Bu howp geçmişde oýunçylaryň “Origin” we “Steam” ýaly onlaýn oýunlara girmegini ogurlamagy başarypdy.

Kompýuterlere ýokaşdyrmak üçin ulanylýan taktikalaryň biri, potensial pidanyň bir topara goşulmak üçin beýleki oýunçysyndan söhbetdeşlik habaryny almagydyr. Näbelli oýunçy, adatça pidalary ussatlygy üçin öwýär we olary beýik oýunçylaryň toparyna goşulmaga çagyrýar. Ondan soň, pidadan açar düwmesi bilen baglanyşykly programmany göçürip almak we gurmak soralýar. Bu abraýdan zyýanly programma üpjünçiliginiň birini ulanyp, bu howpdan dynyp bilersiňiz.

Galp oýun döwükleri

Esasy blog açýanlar ýaly, bu howp pidalaryň kompýuterlerine ýokaşmak üçin sosial in engineeringenerçilik tehnikasyna daýanýar. Zyýan çeken, hakyky manyda zyýanly programma üpjünçiligi guranda, oýnamagy halaýan oýnuň döwük görnüşini göçürip alyp, gurnamaga çekilýär. Faýly gurnamak, bir oýunçynyň ygtyýarnamany almazdan oýun oýnamagyna mümkinçilik berýän hem bolsa, kompýuteriň işleýşine zyýan ýetirip biljek ýa-da açar söz açýan bolsa parol ýaly şahsy maglumatlary ogurlap biljek zyýanly programma üpjünçiligini gurýar.

Bu howpuň ýeke-täk çözgüdi, oýunlaryň döwülen görnüşlerinden gaça durmakdyr. Goşmaça bir mil geçiň we ulgamyňyzdan şeýle zyýanly programma üpjünçiligini skanirläp we ýok edip bilýän berk antiwirus bar.

Galp programmalar

Häzirki wagtda ýolda barýarka oýnamak üçin oýny smartfonyňyzdan göçürip alyp bilersiňiz. Gynansagam, resmi oýunlar hökmünde ýüzlenýän ýüzlerçe galp programmalar bar. Şeýle programmany göçürip almak ykjam enjamyňyza zyýan ýetirer. Giriş programmasy ýa-da ony gurnanyňyzdan soň smartfonyňyzdaky maglumatlary süpürjek wirus bolup biler.

Balyk tutmak

Balyk tutmak synanyşyklary soňky birnäçe ýylda adaty bir zatdy. Oýun oýnaýan başarnykly internet ulanyjylarynyň hemmesiniň diýen ýaly e-poçta barlygy sebäpli, haker asyl oýun kompaniýasynyň kanuny e-poçta meňzeş e-poçta iberer. E-poçta içindäki baglanyşyklara bassaňyz, kompýuterde ýa-da ykjam enjamda mahabat programma üpjünçiligini, zyýanly programma üpjünçiligini ýa-da içaly programma üpjünçiligini awtomatiki guruň.

Iň esasy, onlaýn oýun oýnanda seresap bolmaly. Haýsy baglanyşyklara basýandygyňyzy, göçürip alýan programmalaryňyzy we bu howplary ýok etmek üçin kompýuteriňizde we smartfonyňyzda berk antiwirus programmasy bar.

mass gmail